unit_connection: 18164

This data as json

id section_type name_fi www_fi phone contact_person unit www www_sv name_sv name_en www_en name
18164 LINK Pelastusarmeija http://pelastusarmeija.fi/iltala/     15474