unit_connection: 17935

This data as json

id section_type name_fi www_fi phone contact_person unit www www_sv name_sv name_en www_en name
17935 LINK Musiikkiopiston kotisivu http://kanslia@kaumo.fi     14409